Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce


Zawartość stron

.......
 


 
Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wielickim (IV)" dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji projektu od 01.01.2019 r. do 30.06.2020 r.
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), pozostających bez pracy w powiecie wielickim.
Zakłada się, że co najmniej 60% (ok. 94 osób) uczestników projektu będą stanowiły osoby z kategorii NEET (wg definicji przyjętej w POWER 2014-2020).
W ramach projektu planuje się objąć wsparciem 157 osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP Wieliczka jako bezrobotne, którym został ustalony I lub II profil pomocy, które nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET.
Projekt zakłada wsparcie osób bezrobotnych znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy (20% uczestników), w tym osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, osób
o niskich kwalifikacjach.
Ponadto, projekt zakłada możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach celu tematycznego 9 w RPO.
Realizowane formy wsparcia w ramach projektu to:
  • Pośrednictwo pracy dla wszystkich uczestników projektu,
  • Staże dla 50 osób,
  • Szkolenia dla 25 osób,
  • Prace interwencyjne dla 35 osób,
  • Wypłata jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 47 osób.
Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły, z założeniem równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 1 755 968,49 zł

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę